Monday, April 23, 2012

Tanda of the Week 16 / 2012 -
Osvaldo Fresedo / Roberto Ray


1. Osvaldo Fresedo / Roberto Ray - "Adiós para siempre" 1936
2. Osvaldo Fresedo / Roberto Ray - "Dulce amargura" 1938
3. Osvaldo Fresedo / Roberto Ray - "Angustia" 1938
4. Osvaldo Fresedo / Roberto Ray - "Vuelves" 1939

Be sure to check out the Fresedo collections at Buenos Aires Tango Club.

Fresedo, Osvaldo - TOTW - Todo Tangotango.info - iTunes Store
Ray, Roberto - TOTW - Todo Tango - tango.info - iTunes Store

0 kommenttia:

Post a Comment